دستگیره های تلرانس

شـرکت تلرانـس Tolerance در سـال 1363 بـا کمـک گروهـی از مهندسـان و طراحـان برجسـته در حـوزه طراحـی و تولیـد انـواع یـراق‌آلات سـاختمانی تاسـیس شـد.
همـگام بـا رشـد و توسـعه پرشـتاب ایـن صنعـت در دنیـا، تلرانـس بـا بهـره‌گیـری از دانـش مهندسـان برجسـته و کارگـران سـخت‌کوش موفـق بـه جـذب سـهم بزرگـی از بـازار داخـل و تعـدادی از کشـورهای همسـایه گردیـد.
خدمــات قبــل و پــس از فــروش، ســرعت و ســهولت در نحــوه ارتبــاط بــا مشـتریان محتـرم و نماینـدگان فـروش باعـث گردیـد کـه اکنـون پـس از 35 سـال فعالیـت و بیـش از 400 نماینـده فـروش در داخـل، تلرانـس بـه عنـوان یکـی از مهـم‌تریـن و تاثیـر‌گذارتریـن تولیـدکننـدگان ایـن محصـولات در کشــور شــناخته شــود و علاوه بــر کارآفرینــی نقــش عمــده‌ای در توســعه ایـن صنعـت در کنـار سـایر همـکاران ایفـا مـی‌نمایـد.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی